ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 

 
Õppeaasta perioodi pikkus
 
Alasniidu Lasteaia õppeaasta algab kalendriaasta 1. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. augustini. Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 1. oktoobrist järgneva kalendriaasta 31. aprillini. Maist kuni septembrini laienevad õppetegevused õue ja toimub õpitu kinnistamine ning  põhirõhk on mängulistel ja laste liikumisaktiivsust toetavatel õuetegevusel. Alasniidu Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on õppekava.
 
Õppe- ja kasvatusvaldkonnad:
 
1) mina  ja  keskkond
2) keel ja kõne
3) eesti keel kui teine keel
4) matemaatik
5) kunst
6) muusika
7) liikumine 
 

Kõiki valdkondi kasutatakse õppetegevustes lõimitult.

 
Õppe- ja kasvatustegevus seotakse
 
• projektipõhise teemaõppega, kus integreerides erinevaid valdkondi kasutades mänguliste-avastuslike tegevuste võtteid ning kus suur osa on lapse algatusel ja isetegemisel.
• põhimõttega lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.
• eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega.
 
Õppe- ja kasvatustegevusel arvestatakse 
 
• õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas.
• omavahel lõimitakse õppe- ja kasvatustegevusi, valdkondi ja teemasid.
• laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms
Õppe ja kasvatustegevuse eelduseks on 
• lapse arengut toetav turvaline kasvukeskkond:
• eakohane vaimne keskkond mis toetab kõigi osapoolte koostööd ja laste arengut ning vaimset tervist;
• eakohane füüsiline keskkond mis pakub võimalusi iseseisvaks loovaks tegevuseks, mänguks ja on laste arengut soodustav; 
• rühmaruumi paigutus mis võimaldab lastele üksi, väikestes gruppides ja ühist tegutsemist; 
• mängu- ja õppevahendid mis on eakohased, terved, ja vastavad kuu temaatikale.
 
Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
 
• kavandada oma tegevust, teha valikuid;
• seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
• kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
• arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;
• hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
• tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega
 
 
Õppe-kasvatustöö toimub integreeritud õpetuse põhimõttel, st antud kuu-projektiteema läbib kõiki õppekasvatusetegevuse liike. On tagatud õppekava erivaldkondade integreerimine läbi projektiõppe, tervisekasvatuse ja mängu. Õppe-kasvatustöö on korraldatud lapsele tuttava ja arusaadava põhjal, kõige aluseks on lastepärasus ja elulähedus. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja, kes tunneb rõõmu tegutsemisest. Lõimitud mänguliste tegevuste kaudu saab laps teadmisi ja kogemusi ümbritsevast keskkonnast.
Ajaliselt on määratud muusikategevuste ja liikumistegevuste ajad. Rühmade õppe-kasvatustegevustes otsustavad rühma õpetajad õppetöö läbiviimise aja nädala lõikes.