Õppe- ja kasvatustegevus

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk

On toetada lapse mitmekülgset ja järjepidevat arengut kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted on:
 
lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
lapse loovuse toetamine;
mängu kaudu õppimine;
humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
kodu ja lasteasutuse koostöö;
eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
 
Õpikäsitus
 

Alasniidu Lasteaed toetab lapse arengut läbi innovaatilise õpikeskkonna projektõppes rakendades muutuvat õpikäsitust (kasutades Reggio Emilia metoodilisi lähenemisi) Reggio Emilia metoodikast on võimalik lugeda H.Tammiste raamatust "Tarkus tuleb tasapisi. Valik aktiivõppe strateegiaid lasteaias ja koolis" lk. 172-215

Õppe- ja kasvatustöö toimub läbi planeeritud õppetegevuste, ühistegevuste, valiktegevuste ja individuaalsete tegevuste. Rõhuasetus on suhtlemist ja sotsiaalsust arendavatel rollimängudel, draamaõppel, vabamängul ja avastusõppel sh ka õuesõppel. Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

 

Õppekavaga lähemalt on võimalik tutvuda lasteaias koha peal.

Õppekava sisukord

SISUKORD
ÜLDSÄTTED 5
1 LASTEAIA LIIK JA ERIPÄRA 6
1.1 Liik 6
1.2 Eripära 6
2 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID, PÕHIMÕTTED, SISU JA LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED VANUSETI 7
2.1 Eesmärk 7
2.2 Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted 7
2.2.1 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse 8
2.3 Õpikäsitus 9
2.4 Õppe- ja kasvatusvaldkondade sisu ning arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 10
2.5 Mina ja keskkond 10
2.6 Keel ja kõne 18
2.6.1 Eesti keel kui teine keel 24
2.7 Matemaatika 24
2.8 Kunst 30
2.9 Muusika 38
2.10 Liikumine 41
2.11 Väärtuskasvatus 46
2.11.1 Lapsekesksus 46
2.11.2 Eeskuju 46
2.11.3 Õppiv organisatsioon 46
2.11.4 Meeskonnatöö 47
2.11.5 Terviseedendamine ja keskkonnasäästmine 47
2.12 Lapse arengu eeldatavad üldoskused vanuseti 48
2.13 Üldoskused 48
2.14 Mänguoskused 48
2.15 Tunnetus- ja õpioskused 51
2.16 Sotsiaalsed oskused 55
2.17 Enesekohased oskused 57
3 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 60
3.1 Lasteaia õppeaasta perioodi pikkus ja päevakava koostamise põhimõtted 60
3.2 Õppe ja kasvatustegevuse vormid 60
4 LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS 61
4.1 Lapse arengu hindamine 61
4.1.1 Arengumapp 61
4.1.2 Arenguvestlus 62
4.1.3 Koolivalmiduskaart 62
5 ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 63
5.1 Eripedagoogi roll 64
5.2 AEV laste välja selgitamine 64
5.3 Andekas laps 65
5.4 Lapsevanemate teavitamine 65
5.5 Töö lastega 66
5.6 Koostöö teiste institutsioonidega 66
5.7 Dokumentatsioon 67
6 LAPSEVANEMAGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 67
7 LASTEAIA ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 69
LISAD 70