Vastuvõtmine ja väljaarvamine

Lasteaiakoha taotlemine ja kohatasu määrad

 

Kohti lasteasutusse jagab Harku vallavalitsus haridusasutuste haldussüsteemi ARNO kaudu.

Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:

 • kes on pooleteist (enne 1. oktoobrit) kuni seitsme aastane (pärast 1. oktoobrit);
 • kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Kohajagamise prioriteedid:

 • lapse vanus;
 • ühe pere laste käimine samas lasteasutuses;
 • lapse elukoha lähedus lasteasutusele;
 • lasteasutuste eelistuse järjekorda taotlusel;
 • alternatiivpedagoogika metoodikal töötava rühma puhul taotluse varasemat esitamist.

Taotlemine

 • taotluste esitamine- 1. veebruarist kuni 1. märtsini järgmiseks õppeaastaks (algus 01. september);
 • Vallavalitsus esitab lapsevanematele ARNO  kaudu kohapakkumised:
  1. märts-15. aprill tehakse kohapakkumised kolmeaastastele;
  25. aprill-15. mai saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed;
 • lapsevanem loetakse pakkumise kohast loobunuks, kui ta 10 kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vasta. Koha pakkumise vastuvõtmine või sellest loobumine toimub ARNO  e-keskkonnas;
 • lapsevanem ja lasteasutuse direktor sõlmivad koha kasutamise lepingu. Direktor määrab lepingu sõlmimiseks aja;
 • lapse ja seadusliku esindaja andmeid saab registreerida ARNO  kaudu aastaringselt.

Lasteaia kohatasu määrad

 • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2020 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast 
  (2021. aastal 116,8 €);
 • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2020 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2021. aastal 87,6 € kuus);
 • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2020 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2021. aastal 58,4 €).

 

Kohatasust vabastamine

Tingimused:

 • vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
 • kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
 • vanem esitab Harku Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

 • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, 19 aastast õppimise korral), kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2020 a. seisuga Harku vald;
 • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
 • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
 • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetaLeva osa määr ja selle tasumise kord

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtt ja sealt väljaarvamise kord

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Lemme Hirvelt e-posti aadressil Lemme.Hirv@harku.ee või telefonil 606 3805.