Õppe- ja kasvatustegevus

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk

On toetada lapse mitmekülgset ja järjepidevat arengut kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted on:
 
lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
lapse loovuse toetamine;
mängu kaudu õppimine;
humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
kodu ja lasteasutuse koostöö;
eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
 
Õpikäsitus
 

Alasniidu Lasteaed toetab lapse arengut läbi innovaatilise õpikeskkonna projektõppes rakendades muutuvat õpikäsitust (kasutades Reggio Emilia metoodilisi lähenemisi) Reggio Emilia metoodikast on võimalik lugeda H.Tammiste raamatust "Tarkus tuleb tasapisi. Valik aktiivõppe strateegiaid lasteaias ja koolis" lk. 172-215

Õppe- ja kasvatustöö toimub läbi planeeritud õppetegevuste, ühistegevuste, valiktegevuste ja individuaalsete tegevuste. Rõhuasetus on suhtlemist ja sotsiaalsust arendavatel rollimängudel, draamaõppel, vabamängul ja avastusõppel sh ka õuesõppel. Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.