31.08.18

Tulenevalt Alasniidu Lasteaia arengukavast 2018-2021a on lasteaia missioon, visioon ja väärtused järgmised:

Missioon

Lapse arengu põhikeskkonnaks on kodu. Alasniidu Lasteaed võimaldab kaasaegset alusharidust ning on perele partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel ja kooliks ettevalmistamisel.

 

Visioon
Alasniidu Lasteaiast kooliminev laps usub endasse, on loov, algatusvõimeline, hooliv ja avatud.

Kodu ja lasteaiavaheline koostöö toetab iga lapse väärtusarengut, tervislikke eluviise ja lapsest lähtuvat arengukeskkonda.

Alasniidu Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus projektõppe põhiselt, rakendades muutunud õpikäsitust ja arendades digipädevusi.

Alasniidu Lasteaia personal on professionaalne, arengule orienteeritud ja lähtub kokkulepitud väärtuspõhisest komberuumist.

Alasniidu Lasteaed on avastamist, katsetamist, loovust, hoolivust, mõtlemist, probleemilahendamise oskust soodustav lasteaed.

 

Lasteaia väärtused annavad organisatsioonile oma näo. Meie põhiväärtused on:

Ø  usaldusväärsus - tugineme õpetajate ja vanematevahelisele austusele, usaldusele ja üksteisemõistmisele

Ø  professionaalsus - omame teadmisi, oskusi ja tahet lapse arengu- ja valikuvõimaluste toetamiseks, saavutame seatud eesmärgid ja unistused, viime meeskonnatööna alustatu lõpuni

Ø  turvalisus - väärtustame vaimset ja füüsilist tervist ning sise– ja väliskeskkonna ohutust

 

Põhiväärtusi toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas ALASNIIDU

A – armastus: armastame oma tööd, lapsi, kolleege

L – lapsekesksus: kõik otsused lähtuvad lapsest; looduslähendus

A – avatus: teeme koostööd lastevanematega, kolleegidega, teiste õppeasutustega ja avalikkusega

S – soojus: hoolimine, kuulamine, mõistmine

N – naer: rõõm, nali, positiivsus

I – inspiratsioon: inspireerime ennast ja teisi enda ümber, oleme loovad

I – innovaatilisus: parimad lahendused igapäevatööks

D - demokraatia: kõikide osalusjuhtimine

U - usaldus: koostöö, meeskonnatöö

 

Toimetaja: ANNELI PEDASK