Lapse arengu vaatluse ja analüüsi põhimõtted

 

Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, positiivseid hoiakuid ja õpihuvi. Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamise tabelid  on koostatud erinevatele vanuserühmadele ning täidetud rühmaõpetaja poolt kaks korda aastas. Lapse arengu dokumenteerimiseks koostatakse  igale lapsele arengumapp, kuhu kogutud materjal annab ülevaate lapse saavutustest ja arengust lasteasutuses viibitud perioodi jooksul.Tagasiside lapse arengu kohta  antakse lapsevanemale arenguvestluse käigus, mis toimub  1 kord õppeaastas (kevadel), uute laste lastevanematele toimub arenguvestlus ka  õppeaasta algul. Lasteaia lõpetamisel väljastatakse lapsevanemale tema lapse koolivalmiduskaart. Rühmakaaslastest oluliselt erineva arengutasemega lastele või lastele, kellele on eriarsti poolt määratud diagnoos, koostatakse individuaalne arenduskava.