Vastuvõtmine ja väljaarvamine

Lasteaiakoha taotlemine ja kohatasu määrad

 

 

Kohti lasteasutusse jagab Harku vallavalitsus haridusasutuste haldussüsteemi ARNO kaudu.
 

Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:

 • kes on pooleteist (enne 1. oktoobrit) kuni seitsme aastane (pärast 1. oktoobrit);

 • kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

 
Kohajagamise prioriteedid:

 • lapse vanus;

 • ühe pere laste käimine samas lasteasutuses;

 • lapse elukoha lähedus lasteasutusele;

 • lasteasutuste eelistuse järjekorda taotlusel;

 • alternatiivpedagoogika metoodikal töötava rühma puhul taotluse varasemat esitamist.

 
Taotlemine

 • taotluste esitamine- 1. veebruarist kuni 1. märtsini järgmiseks õppeaastaks (algus 01. september);

 • Vallavalitsus esitab lapsevanematele ARNO  kaudu kohapakkumised:
  1. märts-15. aprill tehakse kohapakkumised kolmeaastastele;
  25. aprill-15. mai saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed;

 • lapsevanem loetakse pakkumise kohast loobunuks, kui ta 10 kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vasta. Koha pakkumise vastuvõtmine või sellest loobumine toimub ARNO  e-keskkonnas;

 • lapsevanem ja lasteasutuse direktor sõlmivad koha kasutamise lepingu. Direktor määrab lepingu sõlmimiseks aja;

 • lapse ja seadusliku esindaja andmeid saab registreerida ARNO  kaudu aastaringselt.

 
Lasteaia kohatasu määrad

 • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2022 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast 
  (2023. aastal 145 €);

 • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2022 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2023. aastal 108,75 € kuus);

 • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2022 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2023. aastal 72,50 €).

 

Kohatasust vabastamine

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

 • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, 19 aastast õppimise korral), kui, mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2022 a. seisuga Harku vald. Lapse rahvastikuregistri järgne elukoht asub Harku vallas.

 • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;

 • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;

 • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

 
Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtt ja sealt väljaarvamise kord

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Piret Luik e-posti aadressil Piret.Luik@harku.ee või telefonil 5551 0516.