Psühholoogi töö lasteaias seisneb laste arengu ja heaolu toetamises koostöös lapsevanemate ja rühmaõpetajatega, kaasates vajadusel ka teiste erialade spetsialiste. Samuti viib psühholoog läbi tundeeluga seotud õppetööd.

Lasteaiapsühholoog:

 • viib läbi vaatlusi;
 • analüüsib vaatlusi ja õpetaja poolt kirjeldatud probleemseid olukordi;
 • nõustab last, vanemat, õpetajaid ning teisi võrgustiku liikmeid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide ning erivajaduste osas;
 • aitab vajadusel suunata last teiste spetsialistide poole täiendavateks uuringuteks või terapeutiliseks tegevuseks;
 • osaleb ümarlauanõupidamistel ning vajadusel lapse arenguvestlustel;
 • viib vastavalt oma ettevalmistusele läbi lapsevanematele ja õpetajatele koolitusseminare;
 • osaleb aktiivselt lasteaia vaimse tervise edendamises.
Psühholoogi poole võivad pöörduda lapsevanemad, lasteaiaõpetajad ning lapsega seotud täiskasvanud, kes tunnevad lapse pärast muret või soovivad lapse arengu/käitumise osas nõu pidada. 

Laste tegevustraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu arendatakse last tervikuna. Koostöös rühmaõpetajate ning teiste tugispetsialistidega selgitatakse välja millistel lastel on teraapiat vaja ning milliseid oskusi on vaja arendada. Samuti nõustab tegevusterapeut vajadusel nii õpetajaid kui lapsevanemaid. Teraapias kasutatakse erinevaid arendavaid mänge ning loovaid tegevusi.

Tegevusteraapias arendatakse lapse

 • käelisi oskusi (peen- ja jämemotoorika, silma-käe koostöö, pliiatsi- ja kääridehoid jne.)
 • püsivust, tähelepanu- ja keskendumisvõimet
 • mänguoskusi
 • sotsiaalseid oskusi (eneseväljendus, teiste lastega arvestamine, oma järjekorra ootamine jne.)
 • eneseteenindusoskusi (riietumine, söömine jne)
 • toetatakse kõne arengut.