Laste tegevustraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu arendatakse last tervikuna. Koostöös rühmaõpetajate ning teiste tugispetsialistidega selgitatakse välja millistel lastel on teraapiat vaja ning milliseid oskusi on vaja arendada. Samuti nõustab tegevusterapeut vajadusel nii õpetajaid kui lapsevanemaid. Teraapias kasutatakse erinevaid arendavaid mänge ning loovaid tegevusi.

Tegevusteraapias arendatakse lapse

 • käelisi oskusi (peen- ja jämemotoorika, silma-käe koostöö, pliiatsi- ja kääridehoid jne.)
 • püsivust, tähelepanu- ja keskendumisvõimet
 • mänguoskusi
 • sotsiaalseid oskusi (eneseväljendus, teiste lastega arvestamine, oma järjekorra ootamine jne.)
 • eneseteenindusoskusi (riietumine, söömine jne)
 • toetatakse kõne arengut.

 

Eripedagoog tegeleb Alasniidu lasteaias eripedagoogilist abi vajavate lastega. Koostöös teiste tugispetsialistide, õpetajate ja lapsevanematega selgitab eripedagoog välja eripedagoogilist abi vajavad lapsed ja nende vajadused.

Eripedagoog:

 • selgitab septembrikuu jooksul välja eripedagoogilist abi vajavad lapsed, kaasates  rühmaõpetajaid ja tugispetsialiste (logopeed, tegevusterapeut, psühholoog);
 • planeerib tunnid eripedagoogilise abi osutamiseks, seab eesmärgid ja koostab töökavad;
 • hindab ja toetab laste üldoskuste ja kõne arengut ning aitab seeläbi ennetada ja vähendada lapsel esinevaid raskusi rühma õppetegevustes;  
 • toetab laste kognitiivseid protsesse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) läbi mänguliste õppetegevuste nii individuaalses kui ka paaristunnis;
 • vastavalt vajadusele nõustab lapsevanemaid, rühmaõpetajaid ja tugimeeskonna liikmeid;
 • vajadusel algatab lisatuge vajavale lapsele lisaabi või sobivama õpikeskkonna leidmise koostöös õpetajate, lapsevanemate ja valla  lasteaedade tugiteenuste koordineerijaga;
 • nõustab rühmaõpetajaid IAK koostamisel ja osaleb selle rakendamisel.
   

Logopeed  töötab Alasniidu Lasteaias osalise koormusega võimaldades abi kõneravi vajavatele lastele. Logopeed tegeleb laste suulise kõnega (hääldamine, sõnavara, lauseloome, grammatika, jutustamine, suhtlemine) ja kõne mõistmise probleemidega. Tegevustes püütakse saavutada lastega hea ja usalduslik kontakt, olla võimalikult mänguline ja lapse huvidest lähtuv.

Logopeed:

 • selgitab septembrikuu jooksul välja kõneravi vajavad lapsed, kaasates lasteaia rühmaõpetajaid ja tugispetsialiste;
 • nõustab ja juhendab lasteaia personali ja lapsevanemaid laste kõne arengu toetamise ja kõnepuuete ületamise/korrigeerimise osas;
 • töötab lasteaias kõneravi vajavate lastega individuaalselt, võimalusel teeb rühmatööd;
 • annab vanematele ja rühmaõpetajatele tagasisidet;
 • osaleb vajadusel individuaalsete õppekavade koostamisel ja rakendamisel;
 • algatab keerulisema kommunikatsiooni-/kõnepuude puhul lapsele lisaabi või sobivama õpikeskkonna leidmise koostöös õpetajate, lapsevanemate ja valla  lasteaedade tugiteenuste koordineerijaga.