Lasteaia missioon, visioon ja väärtused

Lapse arengu põhikeskkonnaks on kodu. Alasniidu Lasteaia Harkujärve lasteaed võimaldab kaasaegset alusharidust ning on perele partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel ja kooliks ettevalmistamisel.

Alasniidu Lasteaia Harkujärve lasteaia visioon:

  • Lasteaiast kooliminev laps usub endasse, on loov, algatusvõimeline, hooliv ja avatud.
  • Kodu ja lasteaiavaheline koostöö toetab iga lapse väärtusarengut, tervislikke eluviise ja lapsest lähtuvat arengukeskkonda.
  • Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus projektõppe põhiselt, rakendades muutunud õpikäsitust ja arendades digipädevusi.
  • Lasteaia personal on professionaalne, arengule orienteeritud ja lähtub kokkulepitud väärtuspõhisest komberuumist.
  • Lasteaed on avastamist, katsetamist, loovust, hoolivust, mõtlemist, probleemilahendamise oskust soodustav lasteaed.