12.12.14

 

Tulenevalt Alasniidu Lasteaia arengukavast 2015-2017a on lasteaia missioon, visioon ja väärtused järgmised:

Missioon

Lapse arengu põhikeskkonnaks on kodu. Alasniidu Lasteaed võimaldab kaasaegset alusharidust ning on perele partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel ja kooliks ettevalmistamisel.

 

Visioon
-          Alasniidu Lasteaiast kooliminev laps usub endasse, on loov, õpihimuline, eetiline ja avatud.

-          Kodu ja lasteaiavaheline koostöö toetab iga lapse arengut väärtustades tervist, liikumist ja keskkonda

-          Alasniidu Lasteaed on õppiv organisatsioon ning liigub uuendustega kaasa.

-          Alasniidu Lasteaias töötab kvalifitseeritud, stabiilne ja professionaalne personal, kes omab kõrget motivatsiooni.

-          Alasniidu Lasteaed on mitmekülgse õpikeskkonnaga tervist edendav lasteaed.

 

Lasteaia väärtused annavad organisatsioonile oma näo. Meie põhiväärtused on:

Ø  usaldusväärsus - tugineme õpetajate ja vanematevahelisele austusele, usaldusele ja üksteisemõistmisele

Ø  professionaalsus - omame teadmisi, oskusi ja tahet lapse arengu- ja valikuvõimaluste toetamiseks, saavutame seatud eesmärgid ja unistused, viime meeskonnatööna alustatu lõpuni

Ø  turvalisus - väärtustame vaimset ja füüsilist tervist ning sise– ja väliskeskkonna ohutust

 

Põhiväärtusi toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas ALASNIIDU

A – armastus: armastame oma tööd, lapsi, kolleege

L – lapsekesksus: kõik otsused lähtuvad lapsest; looduslähendus

A – avatus: teeme koostööd lastevanematega, kolleegidega, teiste õppeasutustega ja avalikkusega

S – soojus: hoolimine, kuulamine, mõistmine

N – naer: rõõm, nali, positiivsus

I – inspiratsioon: inspireerime ennast ja teisi enda ümber, oleme loovad

I – innovaatilisus: parimad lahendused igapäevatööks

D - demokraatia: kõikide osalusjuhtimine

U - usaldus: koostöö, meeskonnatöö

 

Toimetaja: INGA KRUUSEMENT